دیکتاتوری که کتش هم مخصوص خود بود ! (+ تصاویر )

مجموعه : گالری عکس روز
دیکتاتوری که کتش هم مخصوص خود بود ! (+ تصاویر )
حسنی مبارک رئیس جمهور دیکتاتور مصر که با انقلاب مردم مصر کنار گذاشته شد حتی کتش هم خاص خود بود ! همینطور که در عکس مشاهده می کنید بر روی کت ایشون نامش را نوشته اند. ( خود بینی تا کجا …)

دیکتاتوری که کتش هم مخصوص خود بود ! (+ تصاویر )

دیکتاتوری که کتش هم مخصوص خود بود ! (+ تصاویر )