رابطه جهنم و شیمی

مجموعه : داستان
جواب یك دانشجوی دانشگاه واشنگتن به یك سوال امتحان شیمی، آنچنان جامع و كامل بوده كه توسط پرفسورش در شبكه جهانی اینترنت پخش شده و دست به دست گشته و حالا جلوی روی شماست. گمان می كنم خواندنش خالی از لطف نباشد.
پرسش:آیا جهنم اگزوترم(دفع كننده گرما) است یا اندوترم(جذب كننده گرما)؟
اكثر دانشجویان برای پاسخ، به قانون بویل-ماریوت استناد كردند كه بر اساس آن حجم مقدار معینی گاز در دمای ثابت، به طور معكوس با فشار وارده بر آن گاز متناسب است. اما یكی از دانشجویان چنین نوشت:
نخست باید بفهمیم كه حجم جهنم چگونه در اثر گذشت زمان تغییر می كند. به این منظور نیاز به دانستن تعداد ارواح فرستاده شده به جهنم داریم. تصور می كنم همگی قبول دارند كه یك روح اگر وارد جهنم شد، آن را ترك نخواهد كرد. پس واضح است كه تعداد ارواحی كه جهنم را ترك می كنند برابر است با صفر.
همچنین برای آگاهی از تعداد ارواحی كه به جهنم فرستاده می شوند نگاهی به ادیان متداول در دنیا می اندازیم. برخی ادیان می گویند اگر كسی از پیروان آنها نباشد به جهنم می رود. ازآنجا كه بیش از یك مذهب چنین باوری را ترویج می كند و هیچكس به بیش از یك مذهب اعتقاد ندارد، می توان چنین برداشت نمود كه همه ارواح به جهنم فرستاده می شوند!
با در نظر گرفتن آمار مرگ و میر و زاد و ولد، تعداد ارواح در جهنم پیوسته افزایش می یابد. بنابراین تغییر حجم جهنم به این صورت خواهد بود:
طبق قانون بویل-ماریوت با ورود هر روح به جهنم، حجم آن تحت فشار و دمای ثابت افزایش می یابد و دو موقعیت ممكن است پدید آید:
1)اگر جهنم آهسته تر از ورود ارواح به آن منبسط گردد، دما و فشار به تدریج بالا خواهد رفت تا جهنم منفجر شود.
2) اگر جهنم سریع تر از ورود ارواح به آن منبسط گردد، دما و فشار به تدریج پایین خواهد آمد تا جهنم یخ بزند.
اما راه حل نهایی را می توان در گفته همكلاسی ام "ترزا" یافت كه می گوید: مگه جهنم یخ بزنه كه با تو ازدواج كنم! با توجه به این كه تا امروز این افتخار نصیب من نشده (و احتمالاً هیچگاه نخواهد شد!)، لذا نظریه شماره 2 اشتباه بوده ، جهنم هرگز یخ نخواهد زد و اگزوترم است.