رستورانی پر از دو قلوها + عکس

رستورانی پر از دو قلوها + عکس
در این رستوران از آشپزها تا سالن کاران و کسانی که به مهمانان خوشامد می گویند همه خواهر ها یا برادرهای دوقلو هستند و با حضورشان فضای رستوران را جذاب کرده اند.

به گزارش تکناز آنها هر کاری که بخواهند انجام دهند دو نفری انجام می دهند؛ بدین معنا که اگر بخواهند آشپزی کنند، یا خوشامد بگویند یا غذا را سر میز مشتری ببرند، این کارها را دو نفری انجام می دهند.

  مدیر این رستوران در ابتدا ایده ی استفاده از دوقلو مضحک و خنده دار می پنداشت . او همچنین تایید می کند که پیدا کردن دوقلوهای همسان و همجنس که مناسب کار در رستوران باشند، کار سختی است.

عکس هایی ببینید از این رستوران جالب روسی:
 

رستورانی پر از دو قلوها + عکس

 رستورانی پر از دو قلوها + عکس

رستورانی پر از دو قلوها + عکس  

رستورانی پر از دو قلوها + عکس