روباتها هم دروغ می گویند

روباتها هم دروغ می گویند

تشدید مطالعات و پیشرفت تکنولوژی در صنعت روباتها مدتها است نگرانی هایی را در رابطه با امکان غلبه این دستگاهها بر بشر و کشنده شدن آنها برای انسان به وجود آورده است اما اکنون نگرانی جدیدی علاوه بر مهلک بودن روباتها ایجاد شده است زیرا روباتهای جدید توانایی دروغ گفتن نیز خواهند داشت.
 
طی تست های آزمایشگاهی سیستم های هوشمند در فرانسه روباتهایی که در انجام پروژه های اکتشافی و تحقیقاتی به منظور یافتن منابع پاک و اجتناب کردن از منابع سمی شرکت داشتند آموختند که چگونه برای حفظ منابع سودمند به یکدیگر دروغ گفته و یکدیگر را فریب دهند.
 
در این آزمایش بیش از هزار روبات شرکت داشته و در دسته های 10 تایی تقسیم شده بودند. هر یک از روباتها دارای یک حسگر ، نور آبی و کدهای دوتایی 264 بایتی یا ژنوم بوده است که اختیار عملکرد روبات را در برابر محرکهای آزمایش به عهده داشته است.
 
روباتهای گروه اول به گونه ای برنامه ریزی شده بودند تا پس از یافتن منابع پاک چراغهای خود را روشن کنند تا به این شکل روباتهای دیگر را به سوی منبع هدایت کنند.
 
در عین حال روباتها با یافتن منابع پاک امتیاز مثبت و در صورت یافتن منبع سمی امتیاز منفی دریافت می کردند. در حدود 200 ژنوم در میان روباتها به گونه ای تغییر کردند تا بتوانند نسل جدیدی از برنامه ریزی را درون خود به وجود آورده به خوبی قادر به یافتن منابع پاک و برقراری ارتباط با روباتهای دیگر باشند.
 
با این حال تعداد منابع پاک بسیار محدود بوده و این به آن معنی است که تمامی روباتها توانایی استفاده از منابع پاکی را که یافته اند ، نداشته و افزایش تعداد روباتها می توانست روبات یابنده منبع را از دریافت امتیاز محروم کند.
 
پس از گذشت چند دوره از آزمایش 60 درصد از روباتها به گونه ای تکامل یافتند که می توانستند در هنگام یافتن منبع پاک چراغهای خود را خاموش نگاه داشته و به این شکل منابع را در انحصار خود حفظ کنند.
 
به این شکل روباتها به گونه ای تکامل پیدا کردند که توانایی دروغگویی و فریب دادن دیگر روباتها را به دست آورده و نفع خود را به کمک به روباتهای دیگر ترجیح دادند.