زمانیکه جا برای پارک ماشین نباشد ! ( عکس)

زمانیکه جا برای پارک ماشین نباشد ! ( عکس)
 
به نظر می رسد این روش، آخرین راه حل برای پارک در تهران باشد!
مدل های پارک در سال های آینده :
2015 : پارک روی تیر چراغ برق
2016 : پارک روی درخت
2017 : پارک روی پشت بام همسایه
واقعا … !!
زمانیکه جا برای پارک ماشین نباشد ! ( عکس)