زمانیکه لباس روحانیت مجوز می خواست !+ عکس

مجموعه : مجله خبری
زمانیکه لباس روحانیت مجوز می خواست !+ عکس

در پی سفر رضا شاه به ترکیه و بازگشت وی از آن کشور او بیش از قبل بر تغییر سبک البسه ایرانیان پا فشاری نمود و سرانجام در ١٣14 شمسى (ژوئن ١٩٣5 میلادی) مجلس قانونی را به تصویب رسانید که کلاه شاپو را جایگزین کلاه پهلوى و کفش چرمى اروپایى را جایگزین انواع کفش هاى ایرانى کرد و تنها کسانى که از این قوانین معافیت داشتند روحانیون محسوب می شدند.

روحانیت شامل علما و مجتهدین، طلاب حوزه هاى علمیه، پیشنمازان مساجد، و اندک گروهى دیگر مى شد اما تمامى این افراد بایستى از سوى حکومت براى پوشیدن لباس روحانیت مجوز دریافت مى کردند تا از سوی نیروهای حکومتی بر آن ها تعرضی صورت نپذیرد، اما سرانجام قوانین متحدالشکل کردن لباس با برکنارى رضا شاه در سال ١٣٢٠ شمسى (1941 میلادی) و اشغال ایران توسط متفقین ملغى گردید .

زمانیکه لباس روحانیت مجوز می خواست !+ عکس

مجوز لباس روحانیت

زمانیکه لباس روحانیت مجوز می خواست !+ عکس

مجوز لباس روحانیت

قدس آنلاین