زندگی سخت و آسون

مجموعه : عاشقانه

Easy is to dream every night.
Difficult is to fight for a dream…

خوابیدن در هر شب آسان است
ولی مبارزه با آن مشكل است.

Easy is to show victory.
Difficult is to assume defeat with dignity…

نشان دادن یپروزی آسان است.
قبول كردن شكست مشكل است.

Easy is to admire a full moon.
Difficult to see the other side…

حظ كردن از یك ماه كامل آسان است .
ولی دیدن طرف دیگر آن مشكل است.

Easy is to stumble with a stone.
Difficult is to get up…

زمین خوردن با یك سنگ آسان است .
ولی بلند شدن مشكل است.

Easy is to enjoy life every day.
Difficult to give its real value…

لذت بردن از زندگی آسان است..
ولی ارزش واقعی دادن به آن مشكل است.

Easy is to promise something to someone.
Difficult is to fulfill that promise…

قول دادن بعضی چیز ها به بعضی افراد آسان است .
ولی وفای به عهد مشكل است.

Easy is to say we love.
Difficult is to show it every day…

گفتن اینكه ما عاشقیم آسان است .
ولی نشان دادن مداوم آن مشكل است .

Easy is to criticize others.
Difficult is to improve oneself…

انتقاد از دیگران آسان است.
ولی خودسازی مشكل است.

Easy is to make mistakes.
Difficult is to learn from them…

ایراد گیری از دیگران آسان است.
عبرت گرفتن از آنها مشكل است.

Easy is to weep for a lost love.
Difficult is to take care of it so not to lose it.

گریه كردن برای یك عشق دیرینه آسان است.
ولی تلاش برای از دست نرفتن آن مشكل است.

Easy is to think about improving.
Difficult is to stop thinking it and put it into action…

فكر كردن برای پیشرفت آسان است
متوقف كردن فكر و رویا و عمل به آن مشكل است.

Easy is to think bad of others
Difficult is to give them the benefit of the doubt…

فكر بد كردن در مورد دیگران آسان است.
رها ساختن آنها از شك و دودلی مشكل است.

Easy is to receive
Difficult is to give

دریافت كردن آسان است.
اهدا كردن مشكل است.

Easy to read this
Difficult to follow

خوندن این متن آسان است

ولی پیگیری آن مشكل است

Easy is keep the friendship with words

Difficult is to keep it with meanings

حفظ دوستی با كلمات آسان است
حفظ آن با مفهوم كلمات مشكل است