زنی که ریش و سیبیل دارد (+تصاویر)

زنی که ریش و سیبیل دارد (+تصاویر)
 
تصمیم مهم این دختر بعد از 16 سال کلنجار رفتن با این موضوع و بالاخره تسلیم مذهب سیک شد!!
 
این دخبر جوان با عارضه ای غیر عادی متولد شده است. او روی صورتش همانند پسر ها ریش و سیبیل در می آورد. از کودکی تا 16 سالگی هر روز با خود سر اینموضوع کلنجار میرفته و هر روز ریش هایش را از ته میتراشیده. ولی در سن 16 سالگی یک تصمیم مهم گرفته است. او با گرویدن به مذهبی تازه مشکل خود را حل کرد. او مذهب سیک را برای خود انتخاب کرد.

پیروان این مذهب اعتقاد دارند کهتراشیدن و زدن مو های بدن گناه است و این دختر جوان با پیروی از این دستورات دیگر به مقابله با ریش هایش برنیامد و سال ها است که بعنوان دختر ریش دار در اطرافیان خود پذیرفته شده و حتی ازدواج هم کرده است. لازم به ذکر است مذهب سیک نوعی مذهب برخواسته از شبه قاره هند است.

 

  زنی که ریش و سیبیل دارد (+تصاویر)

  زنی که ریش و سیبیل دارد (+تصاویر)

  زنی که ریش و سیبیل دارد (+تصاویر)

  زنی که ریش و سیبیل دارد (+تصاویر)