زیباترین عکس های دو نفره عاشقانه و رمانتیک

زیباترین عکس های دو نفره عاشقانه و رمانتیک

 زیباترین تصاویر دو نفره عاشقانه و رمانتیک 

 

عشق را در نگاه عاشق می توان پیدا کرد نه در حرف هایش با نگاه مختصر می توان عمق عشقش را شنید با ما درسایت  تکناز باشید بابهترین ها 

 

عشق چیست؟

جز آنڪه زن همدمی باشد برای مرد و مرد تڪیه گاهی برای زن؟

یعنی فهم و اجرای این نیم خط آنقدر سخت است ڪه همه تنهایند!!؟

زیباترین عکس های دو نفره عاشقانه و رمانتیک

گالری عکس های عاشقانه

زیباترین عکس های دو نفره عاشقانه و رمانتیک

زیباترین عکس های دو نفره عاشقانه و رمانتیک

زیباترین عکس های دو نفره عاشقانه و رمانتیک

اینکہ در تمام ساعات شبانہ روز
يك نفر در ذهنم چنبره زده
نہ تقصير ذهنم است
نہ تقصير آن يک نفر
كار خراب كن هميشہ
قلـب ناشے ام بوده است !

زیباترین عکس های دو نفره عاشقانه و رمانتیک

زیباترین عکس های دو نفره عاشقانه و رمانتیک

زیباترین عکس های دو نفره عاشقانه و رمانتیک

زیباترین عکس های دو نفره عاشقانه و رمانتیک

به دو تا چشمِ غــــزلواره ي
جادوت قسم به هلالِ ڪجِ
عاشق ڪشِ ابرووت قسم
به نخستين‌ اثر مهر تو در جان‌ و دلم
که گرانقــــــدرترين گنجِ مني همنفســــم

زیباترین عکس های دو نفره عاشقانه و رمانتیک

زیباترین عکس های دو نفره عاشقانه و رمانتیک

 

برچسب‌ها: