سلطانی که همجنس بازی را به زنان خود ترجیح داد (عکس)

سلطانی که همجنس بازی را به زنان خود ترجیح داد (عکس)
مراد چهارم نیز همانند اکثریت قریب به اتفاق سلطان های ترکی به دلیل ستمگری خود مشهور است.
گفته می شود او در دوران سلطنت خود بیش از 25000 نفر را گردن زد. او مصرف سیگار، الکل و قهوه را در کل امپراطوری خود ممنوع کرد.
اگر کسی به دلیل شکستن قوانین دستگیر می شد سرش را از دست می داد. موسیقیدان او کشته شد تنها به این دلیل که آهنگ پارسی نواخت. ولی با وجود این او به دلیل نفرتش از زنان مشهور بود. مادرش که از رقابت بین زنان حرم مطلع بود، او را از زنان متنفر ساخته بود و پسران خوش قیافه را به او نشان می داد و او را به عشق به همجنس تشویق می کرد.
سلطانی که همجنس بازی را به زنان خود ترجیح داد (عکس)
او تا پایان عمر نفرت خود را به زنان نشان می داد. روزی او گروهی از دختران را ملاقات کرد که در یک چمنزار آواز می خواندند، و به سربازان خود دستور داد آنها را غرق سازند زیرا مزاحم آرامشش می شدند.