سنگی که سر امام حسین (ع) روی آن قرار گرفت (عکس)

مجموعه : دینی
سنگی که سر امام حسین (ع) روی آن قرار گرفت (عکس)

عکس سنگی که سر سیدالشهدا (ع) بر روی آن قرار گرفت

 

این سنگی است که سر مبارک امام حسین (ع) بر روی آن قرار گرفت. در تصویر زیر، سنگی که سر مبارک سید الشهدا (ع) بر روی آن قرار گرفت را مشاهده می‌کنید.

سنگی که سر امام حسین (ع) روی آن قرار گرفت (عکس)

امام حسین (ع)

سنگی که سر امام حسین (ع) روی آن قرار گرفت (عکس)

سیدالشهدا

سنگی که سر امام حسین (ع) روی آن قرار گرفت (عکس)