سید حسن خمینی در حال رانندگی (عکس)

سید حسن خمینی در حال رانندگی (عکس)

منبع:صفحه شخصی احمد خمینی، فرزند سید حسن