سیر طبیعی بیماری

مجموعه : پزشکی و سلامت
سیر طبیعی بیماری

سیر یک بیماری از شروع تا پایان است.

 

بسیاری از بیماری ها مراحل مشخصی دارند که در کنار یکدیگر به عنوان آ«سیر طبیعی بیماریآ» شناخته میشوند.

 

این مراحل عبارتند از:

سیر طبیعی بیماری

1-مرحله شروع آسیب.

 

2-مرحله قبل از علایم «از شروع تا ظهور نخستین علایم و یا نشانه ها».

سیر طبیعی بیماری

3-تظاهر بالینی بیماری که میتواند منجر به مرگ شود، می تواند عود و تکرار داشته باشد ویا میتواند خودبه خود تخفیف یافته به بهبودی بینجامد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: