توضیحاتی درباره ی سیستم گردش خون

مجموعه : پزشکی و سلامت
توضیحاتی درباره ی سیستم گردش خون

منظور از فشارخون كه پزشكان بیان می كنند، مقدار فشاری است كه در رگ های‌ بزرگ خون توسط تلمبه ای به نام قلب ایجاد شده است.

 

به طور كلی، هر چه فشارخون شما پایین تر باشد، شما در طولانی مدت سالم تر خواهید بود «مگر در موارد بسیار نادری كه فشارخون خیلی پایین یكی از قسمتهای بیماریشان است».

 

اكسیژنی كه در هوای موجود در ریه ها قرار دارد توسط خون برداشته می شود.

توضیحاتی درباره ی سیستم گردش خون

اكنون خونی كه دارای اكسیژن است وارد قلب میشود و قلب هم مانند یك تلمبه، این خون را به همه ی ي قسمتهای بدن از طریق رگهایی به نام شریان می فرستد.

 

رگهایی بزرگ به شاخه های‌ كوچك تقسیم می شوند.

 

این شاخه های‌ كوچك هم به شاخه های‌ كوچكتر و باز هم كوچكتر انشعاب پیدا می كنند و در نهایت شبكه ای از رگهای كوچك به نام مویرگ ها را پدید می آورند.

 

این شبكه مویرگ ها از كنار تمام سلول های بدن عبور كرده و به سلولها اكسیژن می رسانند تا سلول ها هم از این طریق بتوانند انرژی مورد نیاز خود را تأمین نمایند.

توضیحاتی درباره ی سیستم گردش خون

وقتی خون، اكسیژن خود را به سلولها می دهد و بدون اكسیژن میشود از طریق رگهایی به نام ورید به قلب برمی گردد.

 

قلب دوباره این خون بدون اكسیژن را به ریه ها می‌رساند تا از آنجا اكسیژن به دست آورد.

توضیحاتی درباره ی سیستم گردش خون

در طی هر ضربان قلب، عضلات قلب منقبض شده تا خون را به همه ی ي جای بدن برسانند.

 

فشاری كه در حین انقباض قلب تولید میشود دارای حداكثر فشار است كه به آن فشار سیستولیك «یا ماگزیموم» می‌گویند.

توضیحاتی درباره ی سیستم گردش خون

سپس عضلات قلب شل و منبسط شده و فشار به حداقل می رسد كه به آن فشار دیاستولیك «یا مینیموم» گفته می شود.

 

در هنگام اندازه گیری فشارخون شما، هم فشار سیستولیك «ماگزیمم» و هم فشار دیاستولیك «مینیموم» اندازه گرفته می شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز