شباهت آدمها با کتاب

بعضی از آدم‌ها جلد زرکوب دارند بعضی جلد ضخیم و بعضی جلد نازک.
بعضی از آدم‌ها با کاغذ کاهی چاپ می‌شوند و بعضی با کاغذ خارجی.
بعضی از آدم‌ها ترجمه شده‌اند و بعضی از آدم‌ها تجدید چاپ می‌شوند و بعضی فتوکپی آدم‌های دیگرند.
بعضی از آدم‌ها با حروف سیاه چاپ می‌شوند و بعضی از آدم‌ها صفحات رنگی دارند.
بعضی از آدم‌ها تیتر دارند و روی پیشانی بعضی از آدم‌ها نوشته اند :
"حق هرگونه استفاده محفوظ و ممنوع است"
بعضی از آدم‌ها قیمت روی جلد دارند، بعضی از آدم‌ها با چند درصد تخفیف بفروش می رسند.
بعضی از آدم‌ها را باید جلد گرفت، بعضی از آدم‌ها را می شود توی جیب گذاشت.
بعضی از آدم‌ها نمایش‌نامه‌اند و در چند پرده نوشته می‌شوند، بعضی از آدم‌ها فقط جدول و سرگرمی هستند و بعضی معلومات عمومی.

بعضی از آدم‌ها خط‌خوردگی دارند و بعضی غلط چاپی دارند.

از روی بعضی از آدم‌ها باید مشق نوشت و از روی بعضی از آدم‌ها باید جریمه نوشت.

بعضی از آدم‌ها را باید چند بار بخوانیم تا بفهمیم و بعضی از آدم‌ها را باید نخوانده دور انداخت…