شترهای چراغ دار برای جلوگیری از تصادفات (عکس)

شترهای چراغ دار برای جلوگیری از تصادفات (عکس)

عکس شترهای چراغ دار برای جلوگیری از تصادفات

 

این روش جالب برای شترهایی به کار می رود که در شب حرکت زیادی دارند و برای جلوگیری از تصادفات به کار می رود.

 

به علت تصادفات زیاد در جاده با شترها، یکی از اهالی ترکمن صحرا به پا و گردن آنها شبرنگ زده تا از حادثه در امان باشند.

شترهای چراغ دار برای جلوگیری از تصادفات (عکس)

شتر شبرنگ دار

شترهای چراغ دار برای جلوگیری از تصادفات (عکس)

شتر دارای شبرنگ