شعرهای زیبا در باب مــــــادر

مجموعه : فرهنگ و هنر
شعرهای زیبا در باب مــــــادر

 

شعر مادر

     مادر  بهشت  من  همه  آغوش گرم تست  
    گوئی   سرم    هنوز   به  بالین  نرم تست


       مادرحیات با تو بهشت است و خرّم  است    
   ور  بی  تو بود  هر دو جهانش جهنّم است


        ما را عواطف این همه  از شیر  مادر  است     
 این رقّتی كه دردل وشوری كه درسراست


      اغلب  كسان  كه پرده حــــرمت دریده اند     
     در    كودكی    محبّت    مــــادر     ندیده اند


     امروز   هستیم   به  امید  دعـــــای تست    
    فردا كلید باغ بهشتم رضای تست

 

شعرهای زیبا در باب مــــــادر

 

حدیث از خــــــــــــــاتم پیغمبـــران است         كه جنّت  زیر  پـــــــــای مادران است


بزن  بر پای مــــــــــــــادر بوسه از شوق         كه   خاك پــــــای او رشك جنان است


گرچه در  عالم  پد ر دارد  مقامی ارجمند         لیكن افزون ازپدر قدر ومقام مادر است


مادر   دانا   كند    فرزند   دانــــــــا تربیت         هركه برهرجا رسدازاهتمام مادر است

 

شعرهای زیبا در باب مــــــادر

 

مادر از ایرج میرزا :
پسر رو قدر مادر دان که دایم
کشد رنج پسر بیچاره مادر

برو بیش از پدر خواهش که خواهد
تو را بیش از پدر بیچاره مادر

زجان محبوب تر دارش که دارد
زجان محبوب تر بیچاره مادر

از این پهلو به آن پهلو نغلتد
شب از بیم خطر بیچاره مادر

نگهداری کند نه ماه و نه روز
تو را چون جان به بر بیچاره مادر

به وقت زادن تو مرگ خود را
بگیرد در نظر بیچاره مادر

بشوید کهنه و آراید او را
چو کمتر کارگر بیچاره مادر

تموز و دی تو را ساعت به ساعت
نماید خشک و تر بیچاره مادر

اگر یک عطسه آید از دماغت
پرد هوشش زسر بیچاره مادر

اگر یک سرفه بی جا نمایی
خورد خون جگر بیچاره مادر

برای این که شب راحت  بخوابی
نخوابد تا سحر بیچاره مادر

دو سال از گریه روز و شب تو
نداند خواب و خور بیچاره مادر

چو دندان آوری رنجور گردی
کشد رنج دگر بیچاره مادر

سپس چون پا گرفتی ، تا نیافتی
خورد غم بیشتر بیچاره مادر

تو تا یک مختصر جانی بگیری
کند جان مختصر بیچاره مادر

به مکتب چون روی تا  باز گردی
بود چشمش به در بیچاره مادر

وگر یک ربع ساعت دیر آیی
شود از خود به در  بیچاره مادر

نبیند  هیچکس  زحمت به دنیا
ز مادر بیشتر بیچاره مادر

تمام حا صلش از زحمت این است
که دارد یک پسر بیچاره مادر

 

منبع:iran-forum.ir