شعر عادت رودها

مجموعه : فرهنگ و هنر
شعر عادت رودها

اول خدا

 

 

 

 

به هر سو که می روم

 

سمت تو می وزد دلم

 

عادت رودهاست

 

که در دریا بمیرند

 

شعر عادت رودها

 

از اعجاز عشق تو

 

همین بس

 

که دریای بی کرانه ات

 

در برکه ی دلم

 

جا دارد  !

 

 

          " پرویز صادقی "