شعر مشاغل ( نانوا، خلبان، غواص، كشاورز، ورزشكار )

نانوا

نونوای مهربون داره
برای ما نون می پزه
همراه نون و بیسكویت
می پزه كیك خوشمزه

خلبان

این خلبان چه ماهره
او یه هواپیما داره
گاهی مسافر می بره
گاهی مسافر می آره

غواص

این كیه؟ این یه غواصه
یه عینك گنده داره
می خواد ته دریا بره
از همه چی سر درآره

كشاورز

این یه كشاورزه، تو ده
مزرعه و زمین داره
هر چی كه مردم می خورن
مرد كشاورز می كاره

ورزشكار

این آقا ورزشكاره، صبح
پا می شه نرمش می كنه
وقتی كه گرم شد بدنش
حسابی ورزش می كنه

كتاب بچه های جینگیلی

شاعر: نیلوفر بهاری