شوخی عكاسان ( تصویری )

شوخی عكاسان ( تصویری )
عكاسان حرفه ای یا ماهر گاهی با مخاطبان عكس های خود شوخی می كنند. برای برخی از این شوخی های تصویری علاوه بر مهارت عكاس و سوژه مناسب ، وجود یك مدل نیز كه كاملا قادر به ایفای نقش خود باشد، ضروری است.

در برخی موارد دیگر حضور عكاس در زمان و مكان و مناسب و فرصت طلبی اش موجبات این شوخی های تصویری را فراهم می كند. .


شوخی عكاسان ( تصویری )


شوخی عكاسان ( تصویری )

شوخی عكاسان ( تصویری )


شوخی عكاسان ( تصویری )

شوخی عكاسان ( تصویری )


شوخی عكاسان ( تصویری )


شوخی عكاسان ( تصویری )


شوخی عكاسان ( تصویری )


شوخی عكاسان ( تصویری )


شوخی عكاسان ( تصویری )

 

جام جم آنلاین

پایگاه فرهنگی هنری تکناز