شوهران برگزیده دنیا ( تصویری)

شوهران برگزیده دنیا ( تصویری)

شوهران برگزیده جهان

پارسال …
یکم از بلژیک

 

دومی آمریکایی بود

شوهران برگزیده دنیا ( تصویری)

وسومی از انگلستان

شوهران برگزیده دنیا ( تصویری)

امسال :
مقام سوم را شرکت کننده ای از ترکیه بدست آورد

شوهران برگزیده دنیا ( تصویری)

مقام دوم هم نصیب شرکت کننده ای از صربستان شد

شوهران برگزیده دنیا ( تصویری)

و

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

..
شرکت کننده ی ایرلندی مقام نخست را کسب کرد
به خاطر حرکت واقعا رمانتیک خود
ببینید : دست خانم را گرفته

شوهران برگزیده دنیا ( تصویری)