شکر گزاری

مجموعه : داستان
روشنایی چراغ های خیابان خوشامدگویی گرم سرمای
شبانه ای بود که داشت از راه میرسید
انحنای نیمکت پارک با ستون فقرات خسته اش
آشنا بود
پتوی پشمی سالویشن آرمی*دور شانه هایش
پیچیده شده و آرامش بخش بود .ویک جفت کفشی
که امروز در میان زباله ها پیدا کرده بود کاملا اندازه اش بودند.
فکر کرد خدایا زندگی چقدر خوب است.
اندرو-یی.هانت

*سالویشن آرمی : تشکیلاتی مسیحی که هدفش تبلیغ مذهبی و کمک به فقراست