شکل فضایی مشابه را پیدا کنید

شکل فضایی مشابه را پیدا کنید

اگر فکر می کنید خیلی باهوش هستید و حل هیچ معمایی برای شما سخت نیست، پس پیشنهاد می کنیم این تست هوش جالب را انجام دهید.

 

در شکل زیر، شکل قرمز رنگ را به عنوان مرجع در نظر بگیرید، از بین 7 شکل دیگر، کدامیک دقیقا مشابه آن می باشد.
(می تواند بیش از یک شکل مشابه وجود داشته باشد.)

شکل فضایی مشابه را پیدا کنید

♦♦

پاسخ تست هوش ‘شکل های مشابه’:A، E، F

شکل فضایی مشابه را پیدا کنید