شیطنت یک ایرانی در نمایشگاه هنری !! + عکس

شیطنت یک ایرانی در نمایشگاه هنری !! + عکس
این هنرمند ایرانی خیلی تابلو بازدید کنندگان را دست انداخته !!!

مردم اونجا اگه می دونستند چی نوشته اینقدر با لذت بهش نگاه نمیکردن !!!!!!!
 
 
( گاو ما شیر نمی دهد – اما ماشالا به شاشش )
 
شیطنت یک ایرانی در نمایشگاه هنری !! + عکس