شیطونه میگه که …!!! (طنز)

مجموعه : مطالب طنز
شیطونه میگه که …!!! (طنز)

یکی بزنمش فیگورش یادش بره

 

عقدش کنمشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

لهش کنمشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

بوسش کنمشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

یه کاری کنم از دانشگاه پرتش کنن بیرونشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

برم لوش بدم بیان بگیرنششیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

یه کاری کنم بیان ببرنش سربازی شیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

از سایت تکناز بندازمش بیرونشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

اددش کنمشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

به یه قهوه دعوتش کنم شیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

عاشقش کنمشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

از عشقش دورش کنمشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

کامپیوترشو بسوزونم شیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

بندازمش تو درهشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

مامانم گفته حرف شیطونه رو گوش نکنمشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

خودم با شیطونه یه نقشه باحال واسش میکشیمشیطونه میگه که ...!!! (طنز) 

 

من بچه خوبیمشیطونه میگه که ...!!! (طنز)شیطونه هرچی میخواد بگهشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

قبلیمو دوست دارم کاریم به حرف شیطونه ندارمشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

یه گلوله حرومش کنم شیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

بگیرمش رو اجاق سرخش کنمشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

بندازمش جلو سگ بخورتششیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

خرش کنم ببرمش خونمونشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

ببرمش خونمونو جارو کنهشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

 همچین بزنمش یادش بره کی اومده کی میخواد برهشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

 باید عرض کنم کهشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 مجبورش کنم اینجوری برام برقصهشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 جفت پا برم رو صورتششیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

 با سر برو تو دیوار از دستش راحت بشیشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

بگیرم یه ماچی ازش کنمشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

-بشینم تا صبح بهش بخندمشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

برم بخوابم دیگه دیر شدشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

یه سوزن بهش بزنم حالش جا بیادشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 این دکمه رو بزنم از شر کلوب خلاص بشمشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

حال ندارم پست بزنم بیخیال شیطونهشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

وصلش کنم به سیم برق جزاغاله بشهشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

بزارمش سر کار بخندمشیطونه میگه که ...!!! (طنز)

 

یه کاری کنم عاشقم بشهشیطونه میگه که ...!!! (طنز)    
  

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز