صفات کسانی که برای دوستی شایسته نیستند !

1. حماقت

امام علی (ع) می فرماید:

 

فرزندم، مبادا با احمق دوستی کنی، زیرا او می خواهد به  تو نفع رساند اما زیان می رساندت.

 

امام صادق (ع) می فرماید:

 

هر که از دوستی با احمق نپرهیزد نزدیک است که به اخلاق او متخلق شود.

 

2. بخل

 

امام علی (ع) می فرماید:

 

مبادا با بخیل دوستی کنی که او از روا کردن سخت ترین نیازهایت خودداری می کند.

 

3. گناهکاری

 

رسول خدا (ص) می فرماید:

 

هر که به خدا و روز قیامت ایمان آورده است با کافر، برادری و با گناهکار، معاشرت نمی کند و هر که

 

با کافر پیوند برادری برقرار سازد و یا با گناهکار معاشرت کند، کافر و گناهکار می شود.

 

4. دروغ

 

امام صادق (ع) می فرماید:

 

امیر مومنان (ع) بر فراز منبر برآمد و گفت:

 

بر مسلمان سزاست که از پیوند برادری با سه گروه بپرهیزد:

 

گستاخ، احمق و دروغگو. اما گستاخ عمل تو را برایت می آراید و دوست می دارد که تو هم مانند او شوی

 

و تو را بر کار دین و معادت یاری نمی رساند، نزدیک شدن او به تو از روی جفا و سنگدلی است و ورود و

 

خروج او بر تو ننگ است.

 

احمق برای تو خیرخواهی نمی کند و هر چند بکوشد امید ندارد که بدی را از تو باز دارد و چه بسا سود تو را

 

بخواهد اما زیانت رساند. مرگ او بهتر از زنده بودن او و سکوتش بهتر از سخن گفتن و دوراش بهتر از

 

نزدیکی اوست.

 

اما دروغگو که زندگی با او بر تو سزاوار نیست.خوب و بد سخن تو را آشکار نمی کند و سخنان دیگران را

 

برای تو باز می گوید، هرگاه سخنی بشنود آن را به سخنان دیگر می آمیزد تا آن را راست جلوه دهد، اما

 

راست نمی گوید.

 

دشمنی میان مردم را دامن می زند و در دل آنان کینه ها را بارور می کند. پیس از بترسید و مراقب خود باشید .

 

 از کتاب " راز خوشبختی فرزندان"

مولف: محمد الکاتب

مترجم: محمد صادق پارسا