طراحی دکوراسیون محل کار در سلامت افراد تاثیرگذار است

مجموعه : پزشکی و سلامت
طراحی دکوراسیون محل کار در سلامت افراد تاثیرگذار است

وسایل و تجهیزات کار و ملزومات آن باید با وضعیت فیزیولوژی افراد، جهت به دست آوردن بازدهی و کارایی مناسب تطابق داشته باشد.

 

مهندس خدیجه رحمانی کارشناس ارشد ارگونومی در جریان برگزاری کارگاه سلامت مشاغل دفتری که از سوی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران برپا شد، در گفت وگو با خبرنگارآ« بهداشت و درمان آ» ایسنا واحد علوم پزشکی ایران، گفت: تجهیزات کار، نحوه نشستن و استفاده از هر یک از ملزومات محیط کار باید به لحاظ ارگونومی «تطابق محیط کار با فیزیولوژی بدن» مطابقت داشته باشد تا از بروز بیماری های‌ ناشی از محیط کار در افراد جلوگیري شود.

طراحی دکوراسیون محل کار در سلامت افراد تاثیرگذار است

وی ضمن اشاره به اهمیت آشنایی افراد با نوع دکوراسیون و طراحی و چیدمان وسایل محیط کار براساس استانداردهای خاص منطبق با فیزیولوژی بدن، افزود: در صورت رعایت موارد استاندارد در هماهنگی ابزار محیط کار با نوع کارکرد افراد، بسیاری از بیماری های‌ ناشی از کارکرد ناصحیح در محیط های‌ کاری «بیماری های‌ شغلی» کاهش مییابد.

 

وی مشکلات درد گردن، دیسک کمر و زانوها را از جمله شایع‍‌ترین بیماری های‌ شغلی عنوان کرده و ادامه داد: چنانچه محیط کار مناسب با استانداردها باشد، رضایت مندی در کار بالا رفته و بر کمیت و کیفیت کار نیز تاثیر گذار خواهد بود.

طراحی دکوراسیون محل کار در سلامت افراد تاثیرگذار است

مهندس رحمانی با اشاره به این نکته که آموزش رعایت استانداردهای محیط کار قبل از استخدام، یکی از ملزومات محیط های‌ کاری به حساب می آید، تصریح کرد: در حال حاضر در بسیاری از کشور های‌ پیشرفته دنیا فرهنگ استفاده از ابزار و وسایل متناسب با فیزیولوژی بدن از دوران مدرسه به دانش آموزان آموخته می شود اما در کشور های‌ در حال پیشرفت و جهان سوم، بیماری های‌ شغلی یکی از معضلات اصلی شاغلین است.

طراحی دکوراسیون محل کار در سلامت افراد تاثیرگذار است

وی در ادامه افزود: همچنین خریداری برخی وسایل و لوازم کاری از جمله میز و صندلی های‌ خارجی که مطابق استانداردهای فیزیولوژی بدن مردم آن کشور طراحی شده است نمی تواند ابزار و وسایل مناسبی برای استفاده کنندگان در داخل کشور باشد از این رو انتخاب وسایل در محیط های‌ کاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

طراحی دکوراسیون محل کار در سلامت افراد تاثیرگذار است

مهندس رحمانی در پایان، صاف راه رفتن، به پهلو خوابیدن و پرهیز از حرکت های‌ ناگهانی در هنگام بیدار شدن از خواب را به افراد توصیه و افزود: موقع نشستن نیز بهتر است صاف نشسته و از قوز کردن بر روی صندلی پرهیز شود، همچنین به گونه ای باید بر روی صندلی نشست که گودی کمر کاملا پر شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز