طنز: سوال هوش …

مجموعه : مطالب طنز
طنز:  سوال هوش …

There is a very, very tall coconut tree and there are 4 animals:

 طنز: سوال هوش ...

A Lion,

 طنز: سوال هوش ...
A Chimp,

 طنز: سوال هوش ...
A Giraffe ,

and

 طنز: سوال هوش ...

A Squirrel

They decide to compete to see who is the fastest to get a banana off the tree.

Who do you guess will win?

Your answer will reflect your personality.

So think carefully . . ..

یک درخت بسیار بسیار بلند نارگیل بود و 4 حیوان زیر

یک زرافه
یک میمون
یک شیر
و
یک سنجاب


آنها تصمیم گرفتند که مسابف بدهند تا ببینند که کدامیک برای برداشتن یک موز از درخت از همه سریعتر است!

فکر میکنی کدامیک برنده می شود؟

جواب سوال بازگو کننده شخصیت توست

پس بادقت فکر کن

 

Now scroll down to see the analysis.

 

 

جواب را در زیر ببینید

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

If your answer is:

Lion = you"re dull.

Chimpanzee = you"re dense.
Giraffe = you"re a complete moron.
Squirrel = you"re hopeless.
A COCONUT TREE DOESN"T HAVE BANANAS.
Obviously you"re stressed and overworked.
You should take some time off and relax
:DDD

 

 

 

 

:اگر جوابت

شیر است = خسته و کسل هستی

میمون = خنگ هستی

زرافه = کاملا احمق هستی

سنجاب = ناامید هستی

 

 

 

درخت نارگیل که موز ندارد !!!!!

مشخصه که تحت فشاری و زیاد کار کردی باید یه مدتی کار نکنی و خستگی در کنی

شاد باشید