عاشورا …

عاشورا …

عاشورا حضور شگرف انسانیت است، در هر جا و هر روز …

عاشورا مائده بزرگ روح انسان است، در تداوم اعصار …

عاشورا محتواى راستین زمان است، در ملكوت زمین …

عاشورا ضربان قلب خورشید است، در سینه خاك …

عاشورا صیرورت روح كلى است، در تكاپوى پرشكوه تكلیف …

عاشورا تجسم اعلاى وجدان بزرگ است، در دادگاه روزگار …

عاشورا ذات متعالى ارزش است، در مقایسها، هر مقیاس …

عاشورا عظمت ‏سرشارى لحظه‏هاست، در فوران بزرگ سپیده …

عاشورا حضور نور است، در سیطره بى امان ظلمت …

عاشورا صلابت ‏شجاعت انسان است، در تجلیگاه ایمان …

عاشورا جارى سیال مناجات است، در محراب حماسه …

عاشورا طواف خون است، در احرام فریاد …

عاشورا تجلى كعبه است، در میقات خون …

عاشورا بلوغ روز است، در استلام آفتاب …

عاشورا شفق خونبار است، در فجر آگاهى …

عاشورا روح توفانگر عدالت است، در كالبد آفاق …

عاشورا بارش خونین لحظه هاست، بر ارواح خروشان …

عاشورا نقش بیدار گذرها و رهگذرهاست، در كارون دراز آهنگ زندگیها و عبورها …

عاشورا نجواى بزرگ صخره هاست، در دشتها و هامونها …

عاشورا بازخوان تورات و انجیل و زبور است، در معبد اقدام …

عاشورا ترتیل آیات قرآن است، در الواح ابدیت …

عاشورا دژ نگهبانى تعالیم وحى است، در آفاق زمانها …

عاشورا خون خداست، جارى در رگهاست تنزیل …

عاشورا اعلان "ان الله یامر بالعدل" است، و پشتوانه "لیقوم الناس بالقسط" …

عاشورا حنجره خونین كوه "حرا"ست، در ستیغ ابلاغ …

عاشورا درگیرى دوباره محمد (ص) است، با جاهلیت‏ بنى امیه و شرك قریش… (30)

عاشورا تجدید مطلع رجزهاى "بدر" است و "حنین" …

عاشورا خط بطلان است ‏بر موجودیت دوباره "احزاب" و "خیبر" …

عاشورا انفجار نماز است در شهادت، و انفجار شهادت است در نماز …

عاشورا راز حب ازلى است، در افشایى شكوهمند …

عاشورا قتلگاه اشباح توحید است، در مصاف تجسم شرك …

عاشورا تبلور شكوهزاد جاودانگى حق است، در تباهستان نابود باطل …

عاشورا نماز شب یازدهم است، در سكوت خروشان خیمه‏هاى سوزان …

عاشورا هشدار خونین حسینیه‏هاست، در معبر و اقوام …

عاشورا رمز بقاى دین اسلام است و برقرارى آیین حق (حسین منى و انا من حسین) .

عاشورا خروش تندر آساى "عدل" است، در كلیت ناچیز كاخ دمشق، و سپس كلیت ناچیزهمه كاخها و قدرتها.

عاشورا نفى همه ستمها و پلیدیها و پستیها و فجورها و ظلمها و حق كشى‏هاست ‏به هر نام و در هر عملكرد …

عاشورا فریاد گستر انسانهاى مظلوم است، در همه تاریخ …

عاشورا غمگسار سترگ یتیمان و كوخ نشینان است، در هر جاى زمین …

عاشورا دست نوازش انسانیت است، بر سر بى پناهان …

عاشورا رواق سرخ حماسه است، در تاریكستان سیاهى و بیداد …

عاشورا قلب تپنده دادخواهان است، در محكمه بشریت …

عاشورا طنین بلند پیروزى است، در گوش آبادیها …

عاشورا عطشى است دریا آفرین، در اقیانوس حیات …

عاشورا شهادتى است تابیده، بر چكادهاى افراشته پیروزى …

عاشورا "رسالتى" است ‏بزرگ، بر دوش "اسارتى" رهایى بخش …

عاشورا خروش طنین افكن آزادگى است، در زندگى …

عاشورا زنده كننده اسلام است، و اسلام زنده شده عاشورا

عاشورا بانگ رساى همه انسانهاست، در همه تاریخ، از همه حنجره‏هاى پاك و خدایى …

عاشورا آبروى نمازگزاران است و عزت مسلمانان …

و سرانجام، عاشورا، ركن كعبه است، و پایه قبله و عماد امت، و حیات قرآن، و روح نماز، و بقاى حج، و صفاى صفا و مروه، و جان مشعر و منى …

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز