عاقبت ناراحت کننده حمله دو دختر به باغ لیمو (تصاویر)

مجموعه : مجله خبری
عاقبت ناراحت کننده حمله دو دختر به باغ لیمو (تصاویر)
دو دختر کوچک که باغ لیمو را دیدند ، وسوسه شده و به آن حمله می کنند ولی در آخر اتفاق ناراحت کننده ای برای آن ها می افتد.
فردریكه و سلما دو دختر هفت ساله نروژی هستند كه به خاطر تعطیلات در مادرید اسپانیا به سر می بردند و با دیدن باغ درختان لیمو به سمت آن رفته و شروع به تخریب آن كردند ، طوریكه دستان آنها آغشته به آن این میوه شده بود.
آنها سپس در مقابل تابش مستقیم آفتاب در ساحل قرار گرفتند تا نوعی سوختگی در پوست آنها رخ بدهد كه مدتها بود برای كسی در جهان رخ نمی داد.

عاقبت ناراحت کننده حمله دو دختر به باغ لیمو (تصاویر)
سوختگی فوق "مارگاریتا درماتیتیز" نام داشته و در اثر آغشته شدن بدن به آب مركبات ترش و سپس تابش مستقیم نور آفتاب رخ می دهد كه در نهایت سوختگی جدی را در پوست انسان ایجاد می كند.
این موضوع باعث شده تا دوباره پزشكان در سراسر جهان نسبت به این موضوع هشدارهای جدی را بدهند و همگان را از این اتفاق آگاه كنند.
عاقبت ناراحت کننده حمله دو دختر به باغ لیمو (تصاویر)
عاقبت ناراحت کننده حمله دو دختر به باغ لیمو (تصاویر)