عبرت آموز حتمآ بخوانید( راه حل همیشه در گزینه های پیشنهادی نیست)

عبرت آموز حتمآ بخوانید(  راه حل همیشه در گزینه های پیشنهادی نیست)
به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى، از روان‌ پزشک پرسیدم شما چطور می‌فهمید که یک بیمار روانى به بسترى شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟
روان‌پزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب می‌کنیم و یک قاشق چایخورى، یک فنجان و یک سطل جلوى بیمار می‌گذاریم و از او می‌خواهیم که وان را خالى کند
من گفتم: آهان! فهمیدم. آدم عادى باید سطل را بردارد چون بزرگ‌ تر است عبرت آموز حتمآ بخوانید( راه حل همیشه در گزینه های پیشنهادی نیست)

روان‌پزشک گفت: نه! آدم عادى درپوش زیر آب وان را بر می‌دارد  شما می‌خواهید تختتان کنار پنجره باشد؟عبرت آموز حتمآ بخوانید( راه حل همیشه در گزینه های پیشنهادی نیست)

نتیچه گیری:
1.     راه حل همیشه در گزینه های پیشنهادی نیست.


2.  در حل مشکل و در هنگام تصمیم گیری هدفمان یادمان نرود . در حکایت فوق هدف خالی کردن آب وان است نه استفاده از ابزار پیشنهادی.

3.     همه  راه حل ها همیشه در تیر رس نگاه نیست.