عجب دزد باحالی هست ایشون !! ( تصویری)

عجب دزد باحالی هست ایشون !! ( تصویری)
 
سابقه این نوع حیوان در کش رفتن وسایل انسان ها بسیار زیاد هست. اگر در مکانی سفر میکنید که این حیوان هم یافت می شود حتما مواظب وسایل با ارزش خود باشید.
 
عجب دزد باحالی هست ایشون !! ( تصویری)

عجب دزد باحالی هست ایشون !! ( تصویری)

عجب دزد باحالی هست ایشون !! ( تصویری)

عجب دزد باحالی هست ایشون !! ( تصویری)