عجیب‌ترین و جالب ترین جمله در زبان انگلیسی!!!

عجیب‌ترین و جالب ترین جمله در زبان انگلیسی!!!

عجیب‌ترین و جالب ترین  جمله در زبان

انگلیسی!!!

 

 

 
 

این جمله با کلمه ای یک حرفی آغاز می شود٬ کلمه دوم دو حرفیست٬‌ چهارم چهار

حرفی… تا بیستمین کلمه بیست حرفی

نویسنده این جمله یا مغز دستور زبان بوده یا بی کار:

 

 

 I do not know where family doctors acquired illegibly

 perplexing handwriting nevertheless, extraordinary

pharmaceutical intellectuality counterbalancing

indecipherability, transcendentalizes

intercommunications