عشق یعنی …!!!

مجموعه : عاشقانه

عشق یعنی انتظار و انتظار                         عشق یعنی هر چه بینی عکس یار

 

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر                  عشق یعنی سجده ها با چشم تر

 

عشق یعنی دیده بر در دوختن                         عشق یعنی از فراقش سوختن

 

عشق یعنی سر به در آویختن                        عشق یعنی اشک حسرت ریختن

 

عشق یعنی لحظه های ناب ناب                        عشق یعنی لحظه های التهاب

 

عشق یعنی بنده فرمان شدن                              عشق یعنی تا ابد رسوا شدن

 

عشق یعنی گم شدن در کوی دوست            عشق یعنی هر چه در دل آرزوست

 

عشق یعنی یک تیمم یک نماز                               عشق یعنی عالمی راز و نیاز

 

عشق یعنی یک تبسم یک نگاه                         عشق یعنی تکیه گاه و جان پناه

 

عشق یعنی سوختن یا ساختن                                عشق یعنی زندگی را باختن

 

عشق یعنی همچو من شیدا شدن                      عشق یعنی قطره و در یا شدن

 

عشق یعنی پیش محبوبت بمیر                        عشق یعنی از رضایش عمر گیر

 

عشق یعنی زندگی را بندگی                                  عشق یعنی بندگی آزادگی

 

التماس دعا