عكسی زیبا از 8 مانكن برتر 6 ماه اول سال 2010

عكسی زیبا از 8 مانكن برتر 6 ماه اول سال 2010
 
 
البته این افراد زیبا اولین گروه مذاکر کننده طالبان با کاخ سفید هم هستند