عوامل مرتبط با نحوه زندگی و پرفشاری خون

مجموعه : پزشکی و سلامت
عوامل مرتبط با نحوه زندگی و پرفشاری خون

همانطور كه گفته شد، پرفشاری خون به ژنتیك و توارث و نیز نحوه زندگی افراد بستگی دارد.

عوامل مرتبط با نحوه زندگی و پرفشاری خون

در تحقیقاتی كه بین دو قلوهای یكسان انجام شده و نیز دوقلوهایی كه هر كدام از بچه ها در خانواده ای جدا به صورت فرزند خوانده بزرگ شده اند، دیده شده كه در خانواده هایی كه از رژیم غذایی مناسبی برخوردار بوده اند با وجود اینكه از نظر ژنتیكی مستعد ابتلاء به فشارخون بوده اند، اما دچار این وضعیت نشده اند.

عوامل مرتبط با نحوه زندگی و پرفشاری خون

بنابراین می‌توان گفت كه نیمی از علل پرفشاری خون در افراد به عوامل ژنتیكی و ارثی و نیمی دیگر به عوامل تغذیه ای و رژیمی بستگی دارد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز