عکسی از اولین کودکستان تهران در سال 1319

مجموعه : تاریخ ایران
عکسی از اولین کودکستان تهران در سال 1319
اولین کودکستان ایرانی توسط باغچه بان در سال1307 در شیراز و اولین کودکستان در تهران در سال 1312 باز هم توسط باغچه بان تاسیس شد. عکس زیر مربوط به کودکستان تهران به نام کودکستان باغچه بان در سال 1319 می باشد.