عکسی دیدنی از کوچک ترین پستاندار دنیا !

عکسی دیدنی از کوچک ترین پستاندار دنیا !
گونه آسیب پذیری از خفاش ها که در برمه و تایلند زندگی می کند زیستگاه اصلی این جاندار غارهای آهکی و امتداد رودخانه هاست. این خفاش به احتمال زیاد کوچکترین پستاندار دنیاست و یک پوسته قهوه ای مایل به قرمز دارد.

عکسی دیدنی از کوچک ترین پستاندار دنیا !

این خفاش ها در گروه های کوچک صد نفری زندگی می کنند و در طول شبها و سپیده دم فعالیت می کنند!