عکسی ماندگار از بوسه زندگی !

عکسی ماندگار از بوسه زندگی !
 
عکسی ماندگار که به "بوسه زندگی" معروف شد، بازتابی گسترده در دنیا داشت.
 
عکسی تاریخی که در 26 جولای 1967 توسط "روکو مورابیتو" گرفته شد، بعدها و در سال 1968، جایزه معتبر پلیتزر را به عکاسش پیشکش کرد.

تکناز:  راندال شامپیون، که یک سیم چین بود، با لمس سیم برق فشار قوی، بیهوش در میان زمین و آسمان معلق مانده بود. در این حال، همکارش، تامسون به سرعت خود را به او رساند و تنفس دهان به دهان را آغاز کرد.
 او این کار را آن قدر ادامه داد تا تنفس راندال بازگشت و او جانی دوباره گرفت.


 شاید اگر آن روز تامسون کمی دیرتر خود را به همکارش می رساند،
 او دیگر به زندگی باز نمی گشت. به همین دلیل این عکس به "بوسه زندگی" معروف شد.