عکس بزرگترین هزارپای دنیا

عکس بزرگترین هزارپای دنیا

.

بزرگترین هزارپای جهان یک هزارپای بزرگ سیاه آفریقایی است

( Archispirostreptus gigas ) که توسط جیم کلینگر در کوپل در تگزاس نگهداری می شود…

 

درازای این هزارپای بزرگ ۳۸٫۷ سانتی متر و پیرامون آن ۶٫۷ سانتی متر است.همچنین دارای ۲۵۶ پا می باشد.

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز