عکس های دیدنی از مرد دوربینی ورژن اروپایی

عکس های دیدنی از مرد دوربینی ورژن اروپایی
تکناز : به نفر پشت دوربین توجه کنید. مرحبا به این پشتکار این مرد که در همه زمان و دوره همه جا هست. حتی از نمونه ایرانی هم موفق تر است.