عکس های دیدنی بلند کردن 23 نیمکت با دندان

عکس های دیدنی بلند کردن 23 نیمکت با دندان
تکناز : لی Hongxiao توانست با بلند کردن 23 نیمکت توسط دندان هایش به مدت 11 ثانیه رکورد جهانی برای خود ثبت کند. آخرین رکورد 14 نیمکت بوده است. وزن هر نیمکت حدود 1.3 کیلو گرم است که جمعا چیزی در حدود 30 کیلوگرم با دندانهایش نگاه داشته است.او یکبار در تمرین این کار بشدت آسیب دیده و باعث شده تا 18 بخیه به صورتش بزنند.

عکس های دیدنی بلند کردن 23 نیمکت با دندان