عکس های رکورد جالب 28 خانم در یک ماشین مینی ماینر

عکس های رکورد جالب 28 خانم در یک ماشین مینی ماینر
برای استفاده از هر سانتیمتر از فضای داخلی این ماشین حتی چهار نفر درون فضای زیرپایی مچاله شدند و روی داشبورد و سایر فضا ها هم کاملا مورد استفاده قرار گرفت!
 
عکس های رکورد جالب 28 خانم در یک ماشین مینی ماینر
 
خوشبختانه همه افراد حاضر این گروه زنده از این خودرو پیاده شدند و اثری از شکستگی یا له شدگی یا شیمیایی شدن مشاهده نشد!
 
عکس های رکورد جالب 28 خانم در یک ماشین مینی ماینر
 
به گزارش تکناز سال 2011 برای شکستن رکورد بیشترین تعداد افراد بزرگسال جا داده شده در یک خودروی کوچک، 14 نفر درون یک دستگاه مینی کانتریمن بزور جا شدند ولی امسال و در هشتمین دوره از رکوردهای سالانه جهانی برای ثبت در کتاب گینس 28 خانم در یک مینی کوپر SD مدل 2012 سوار شدند.
عکس های رکورد جالب 28 خانم در یک ماشین مینی ماینر
 
عکس های رکورد جالب 28 خانم در یک ماشین مینی ماینر