عکس های عجیب ترین خوک دنیا با 3 چشم

عکس های عجیب ترین خوک دنیا با 3 چشم

به گفته دامپز‌شکان این مزرعه به نقل از این خبر گزاری این جهش ژنتیکی از تغذیه حیوانات با مکمل های غذایی موجود در غذای خود شده است.

کشاورزان چینی در نا‌نچانگ مرکز استان جیا‌نگشی در چین شاهد تولد بچه خوک عجیب با دو سر و دوبینی و سه چشم بودند.

در یک مزر‌عه در نانجا‌نگ کشاورزان این مزرعه شاهد به دنیا آمدن بچه خوک عجیب با دو سر و دو دهان و دوبینی و سه چشم بودند که به سختی قادر به راه رفتن بود.

به اعتقاد آنان این بچه خوک در کمتر از دو هفته آینده بیشتر نمی‌ ماند. این بچه خوک به دلیل ناتوانی در شیر خوردن خود توسط مادرش توسط کشاورزان به صورت همزمان قرار دادن 2 شیشه در دو دهان وی تغذیه می شود. 

عکس های عجیب ترین خوک دنیا با 3 چشم

عکس های عجیب ترین خوک دنیا با 3 چشم

عکس های عجیب ترین خوک دنیا با 3 چشم

عکس های عجیب ترین خوک دنیا با 3 چشم

باشگاه خبرنگاران