عکس هوایی از جزیره ابوموسی

عکس هوایی از جزیره ابوموسی
جزیره ابوموسی یکی از چندین جزایر ایرانی در خلیج فارس میباشد.