فارغ التحصیل آدم کشی در زمان سرهنگ !! (تصویری)

مجموعه : مجله خبری
فارغ التحصیل آدم کشی در زمان سرهنگ !! (تصویری)
 
به گزارش تک ناز طرابلس پایتخت لیبی روزی شاهد جشن فارغ التحصیلی سربازان زن که برای دفاع از رژیم سرهنگ قذافی آموزش دیده بودند
 
فارغ التحصیل آدم کشی در زمان سرهنگ !! (تصویری)
 
فارغ التحصیل آدم کشی در زمان سرهنگ !! (تصویری)
 
فارغ التحصیل آدم کشی در زمان سرهنگ !! (تصویری)
 
فارغ التحصیل آدم کشی در زمان سرهنگ !! (تصویری)
 
فارغ التحصیل آدم کشی در زمان سرهنگ !! (تصویری)
 
فارغ التحصیل آدم کشی در زمان سرهنگ !! (تصویری)
 
فارغ التحصیل آدم کشی در زمان سرهنگ !! (تصویری)
 
فارغ التحصیل آدم کشی در زمان سرهنگ !! (تصویری)