فرار و دستگیری اراذل و اوباش ! + تصاویر

مجموعه : گالری عکس روز
فرار و دستگیری اراذل و اوباش ! + تصاویر
پس از جمع آوری اراذل و اوباش یکنفر از آنها که داشت با دست بسته فرار میکرد شناسایی و دستگیر شد.