فراموش کن (زیبای عاشقانه)

مجموعه : عاشقانه
فراموش کن (زیبای عاشقانه)

 

 

فراموش کن

 

مسلسل را

 

مرگ را

 

و به ماجرای زنبوری بیندیش

 

که در میانه ی میدان مین

 

به جستجوی شاخه گلی است …

 گروس عبدالملکیان

 

فراموش کن (زیبای عاشقانه)

عشق نوشت

 

هرکه مرا میبیند عاشق تو میشود
از چشمهایم به خانه ی دلم برو