فرمول عشق کشف شد ! ( تصویر متحرک)

مجموعه : عاشقانه
فرمول عشق کشف شد ! ( تصویر متحرک)

 

این معلم یک فرمول را با گچ بر روی تخته سیاه می نویسد

به نظر شما مفهوم این فرمول چیست؟ 

تا لود شدن کامل تصویر صبور باشید …

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

فرمول عشق کشف شد ! ( تصویر متحرک)