فرهنگنامه فارسی!!! طنز

 

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آب گل آلود» بگویید: حوزه عملیات شیلات!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آتش» بگویید: ویزای سفر به خاكستر!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آسانسور» بگویید: تاكسی دیواری!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آفتابه» بگویید: انبر!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آفتابه» بگویید: منشور! 

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آینه» بگویید: ریشخندی از روبرو!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آینه» بگویید: من درش پیدا!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «اولاد» بگویید: تسلی دل و آزار جان!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «بربری» بگویید: بیسكویت تركی!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «بغض» بگویید: دیباچه هق هق!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «بهشت» بگویید: آنچه نبینید!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «پاك كن» بگویید: مالش بر دانش!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «پای گربه» بگویید: پاكت!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «پراید» بگویید: ژیان تحت ویندوز!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «تسبیح» بگویید: آلت عبادت!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «تلویزیون» بگویید: ناطق نوری!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «توالت فرنگی» بگویید: انجام!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «توالت» بگویید: زورخانه انفرادی!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «تولد» بگویید: نوبر حیات!

زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «چاپلوس» بگویید: لبخند تا اطلاع ثانوی

پایگاه فرهنگی هنری تکناز